สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

       สภาพทั่วไป/ข้อมูลพื้นฐาน

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ ผลงานปีที่ผ่านมา ] 
      

   การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
       การวิเคราะห์ ( SWOT) ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวังทรายพูน
     จุดแข็ง ( Strengths :S )
      1.มีหัตถกรรมประจำหมู่บ้าน คือการกลุ่มตัดเย็บเครื่องหนัง ,การตัดเย็บผ้าพื้นเมือง  
      2.มีพื้นที่ทำการเกษตรจำน วนมาก เช่น การทำนา การขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก ,ทำไร่แตงโม 
      3.ลักษณะพื้นที่เป็นที่รา บสูงไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังตลอดปี ทำให้การระบายน้ำเป็นไปตามธรรมชาติ
      4.มีการจัดทำผังเมืองหรือผังตำบลเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาส ามปี
      5.มีการนำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาปรับใช้
     จุดอ่อน( Weaknesses : W )  
      1.ลักษณะแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ ขาดการดูแลรักษาทำให้สภาพตื้นเขินในบางพื้นที่เป็นผลทำให้เกิดป ัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง ตลอดจนด้านการระบายน้ำ และการเก็บกักน้ำ
      2.ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พัฒนาให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
      3.มีตลาดรับซื้อขายข้าวเป ลือกจำนวนน้อย
     โอกาส (Opportunities : O)
      1.การดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ดีมีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      2.การดำเนินงานเมืองน่าอยู่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 5 มิติ คือ มิติปลอดภัย มิติเมืองสะอาด มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวัฒนธรรม
      3.เสริมสร้างทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการนำ ทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้ประโยชน์ และทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งในการพัฒนาอย่างมั่นคง
      4.พัฒนาด้านการผลิตสินค้า ข้าวและอาชีพทำไร่แตงโมให้มีคุณภาพ  จากทรัพยากรและภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น
     ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threats : T )
      1.ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ
      2.ประชาชนในวัยทำงานส่วนใหญ่อพยพไปทำงานต่างจังหวัด
      3.ลักษณะพื้นที่ของเทศบาลตำบลวังทรายพูนมีลักษณะลาดเอียงจากทิศ ตะวันออกไปทางทิศตะวันตกทำให้ลำคลองต่าง ๆ ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ดีเท่าที่ควร
      4.ปัญหาภัยจากธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วมบางพื้นที่
  
ผลการนำแผนพัฒนาประจำปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
      1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        -ก่อสร้างถนน คอนกรีต คสล.
        -ขุดลอกคลอง/พัฒนาแหล่งการเกษตร/สร้างที่กักเก็บน้ำ
        -ว่างท่อระบายน้ำ,ท่อเหลี่ยม
        -ปรับปรุงหอกระจายข่าว
      2.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        -พัฒนาสิ่งแวดล้อม จัดทำระบบการกำจัดขยะมูลฝอย
        -การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของราษฎรเนื่องจากสาธารณะภัยต่าง ๆ
        -ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณไหล่ทางให้เกิดความสมดุลทางธ รรมชาติ 
      3.ด้านเศรษฐกิจ
        -ส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของเกษตรกรและพัฒนาสินค้าข้าวปลอดสารเคมี
      4.ด้านการพัฒนาสังคม
        -ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาความรู้ ความสามารถของเจ้าหน้าที่และประชาชน
        -รณรงค์การกำ จัดลูกน้ำยุงลาย ฉีดพ่นยาฆ่าตัวแก่ แก้ปัญหาไข้เลือกออก
        -ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา
        -ส่งเสริมให้ ประชาชนมีสุขอานามัยที่ดีในการบริโภคอาหารและน้ำดื่ม
        -รณรงค์การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ให้ทุนสนับสนุน / สงเคราะห์ผู้ป่วย
        -รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อทุกชนิด
        -สนับสนุนกีฬา และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกประเภทให้สุขภาพแข็งแรง
        -ให้การสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า
        -ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดงานประเพณีท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา และวันอื่น ๆ ที่ทางราชการกำหนด และชุมชนกำหนด
      5.ด้านการบริหารจัดการบ้า นเมืองที่ดี  
         -พัฒนาบุคลากรฝึกอบรม เสริมทักษะ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงานและควบคุมกำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนทางราชการ และจริยธรรมในการ ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
         -เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารกิจกรรมขอองค์กรและตรวจสอบ
         -การบริหารจัดการ บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

**************************************

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:40
 

 

เทศบาลตำบลวังทรายพูน
อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร
โทร. 056-695120 แฟกซ์:  056-695121  Email :

Copyright 2014.wangsaiphun-mu.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.